Go to main contents

Akt Prawny

Otwierając niniejszą witrynę użytkownik zgadza się, iż może korzystać z udostępnionych treści wyłącznie na własny użytek. Można sobie wydrukować papierową kopię dowolnego fragmentu zawartości niniejszej witryny (za wyjątkiem informacji, do których dostęp jest ograniczony) na własny użytek zgodnie z niniejszymi warunkami i zasadami.
Za wyjątkiem okoliczności przewidzianych przez odpowiednie przepisy prawne, użytkownikowi nie wolno (za wyjątkiem zakresu koniecznego w celu korzystania z niniejszej witryny internetowej zgodnie z niniejszymi warunkami i zasadami) rozpowszechniać, przesyłać, retransmitować, rozgłaszać, modyfikować lub udostępniać publicznie żadnej części niniejszej witryny internetowej ani też systematycznie pobierać materiałów z tej witryny, ani żadnych usług. Wszelkie zapytania należy kierować na adres:
dps.online@doosan.com

Firma Doosan Power Systems podejmie racjonalnie uzasadnione wysiłki, aby na niniejszej witrynie zamieszczać jedynie aktualne i dokładne informacje, lecz nie daje żadnych zapewnień, gwarancji lub pewności co do dokładności lub kompletności zamieszczanych tutaj informacji. Firma Doosan Power Systems nie będzie ponosić żadnej odpowiedzialności za wszelkie szkody lub straty wynikające z dostępu do witryny lub z braku możliwości dostępu do niej, lub z tytułu polegania na jakiejkolwiek informacji zmieszczonej na niniejszej witrynie.

Zastrzeżenia:

Wszelkie materiały dostępne na stronie internetowej firmy Doosan Power Systems należą do firmy Doosan Power Systems lub jej licencjodawców. Firma Doosan Power Systems lub jej licencjodawcy posiada wszelkie prawa własności intelektualnej (w tym również prawa autorskie oraz prawa do bazy danych) do Zawartości oraz wszelkiego wyboru fragmentów lub układu Zawartości.
Firma Doosan Power Systems zastrzega sobie prawo do aktualizacji, modyfikacji lub zamknięcia niniejszej witryny internetowej w dowolnym momencie.

Wszelkie elektroniczne odwołania do niniejszej witryny wymagają zgody firmy Doosan Power Systems. Prośby o zgodę należy wysyłać pocztą elektroniczną na adres dps.online@doosan.com

Wszelkie spory pomiędzy użytkownikami a firmą Doosan Power Systems wynikłe w związku z niniejszą witryną internetową będą rozstrzygane na gruncie prawa angielskiego, użytkownicy mogą składać swoje wnioski do wyłącznego rozstrzygnięcia sądów angielskich mających jurysdykcję w sprawach będących przedmiotem sporu.
Każda osoba, która nie jest stroną podlegającą niniejszym Zasadom i Warunkom nie może egzekwować żadnego z wyszczególnionych tutaj warunków na mocy Ustawy o Kontraktach (Prawa Stron Trzecich) z 1999 roku.

Check back soon for new video contents
Download
Close